Wasit Limprasert, PhD

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสิศ ลิ้มประเสริฐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสิศ ลิ้มประเสริฐ

Assistant Professor Wasit Limprasert

 • ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล

 • ่หน่วยงาน: วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 12120

 • email: wasit@staff.tu.ac.th

 • ประวัติการศึกษา

  • 2555 PhD in Computer Science, Heriot-Watt University, Edinburgh, UK (IPST Scholarship)

  • 2550 MSc in Microelectronics, Asian Institute of Technology, Thailand (IPST Scholarship)

  • 2547 BSc in Physics, Mahidol University, Thailand (IPST Scholarship)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสิศ ลิ้มประเสริฐ

Assistant Professor Wasit Limprasert

ประวัติการทำงานที่สำคัญ และ Professional Activities

 • 2562-2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • DSI200 Python for Data Analytics

  • DSI202 Full Stack Software Development

  • DSI310 Data Preparation

  • DSI321 Big Data Infrastructure

 • 2563 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data Gove Tech กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • 2562 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • 2562-2563 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร มธ.

 • 2559-2564 ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี AI and Bigdata บริษัทเบย์คอมพิวติ้ง จำกัด

 • 2557-2564 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร Real Estate and Partnetshios Trade Association (REP)

 • 2559-2563 อนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการวมว.)

 • 2557-2563 อาจารย์ประจำค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิกคอมพิวเตอร์ สอวน. ค่าย2 ศูนย์สอบธรรมศาสตร์

 • 2557-2563 อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • Deep Learning cs409 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • Python programming and Data analytics cs439 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • Django web framework cs459 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • Computer Organization and architecture cdt265 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • IT and Management dbt232 คณะสถาปัตย์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • 2556-2557 Researcher, NECTEC, Thailand

 • 2553-2556 Lab Instructor, Computer Science, Heriot-Watt University, UK

 • 2550-2551 Lab supervisor, Microelectronics, Asian Institute of Technology, Thailand

เกียรติประวัติ/รางวัลที่เคยได้รับ

 • 2561 รางวัลเหรียญเงินจากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ, การพัฒนาขั้วไฟฟ้าแบบปริ๊นสกรีนจากมัลติวอลล์คาร์บอนนาโนทิวป์/ไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อนำมาเป็นผลิตเซนเซอร์ราคาถูก สำหรับคัดกรองผู้ป่วยโรคเก๊าท์, 46 th International Exhibition and Inventions of Geneva, 13 April 2018

 • 2560 รางวัลต่อกล้าให้เติบใหญ่ (ที่ปรึกษา) NECTEC SCB

 • 2559 รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยผู้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • 2559 รางวัลเหรียญทองแดงจากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ, ระบบเฝ้าระวังและพยากรณ์โรคข้าว, 44 th International Exhibition and Inventions of Geneva 2016

ผลงาน เช่น วารสารวิชาการระดับนานาชาติ, วารสารวิชาการระดับชาติ, หนังสือ สิทธิบัตร (ในประเทศและต่างประเทศ)

ในวารสารที่มีกรรมการพิจารณาบทความ

 • Warin, Kritsasith, Wasit Limprasert, Siriwan Suebnukarn, Suthin Jinaporntham, and Patcharapon Jantana. "Automatic classification and detection of oral cancer in photographic images using deep learning algorithms." Journal of Oral Pathology & Medicine (2021).

 • W. Limprasert; A. Wallace & G. Michaelson, Real-Time People Tracking in a Camera Network, IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems, 2013, 3, 263-271

ในเอกสารการที่ประชุมวิชาการที่มีกรรมการพิจารณาบทความ

 • Jukkrapong Ponharn, Wasit Limprasert and Onjira Sitthisak, Anomaly Analysis of Weather Station by Dimension Reduction, May 2021, p486 The Seventeenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2021

 • J Kaewchote, S Janyong, W LimprasertImage recognition method using Local Binary Pattern and the Random forest classifier to count post larvae shrimp Agriculture and Natural Resources 52 (4), 371-376, 2018

 • C. Wongwises, N. Kaothanthong and W. Limprasert, 3DDIR: The Distance Interior Ratio of Volumetric Models for Object Recognition, KST2017, February 2017

 • P. Thiparpakul, W. Limprasert, New Design System to Learning Martial Art Via Kinect 2.0, ICIET, 2017

 • S. Kosolsombat, W. Limprasert, Arrival Time Prediction and Train Tracking Analysis, PRICAI2016, August 2016

 • W. Limprasert, S. Kosolsombat, A Case Study of Data Analysis for Educational Management, Khon Kaen University, Thailand. JCSSE2016, July 2016

 • D. Athinuwat, W. Limprasert, Rice Plant Disease Forecaster, 44th International Exhibition and Invention of Geneva, April 2016

 • W. Limprasert, Parallel Random Forest with IPython Cluster, The 19th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC2015), Chiang Mai, November 2015

 • W. Limprasert, T. E-Kobon, N. Somsap, P. Chumnanpuen, Algae Image Classification using Parallel Random-forest, 6th International Conference on Computational Systems-Biology and Bioinformatics (CSBio2015), Bangkok, November 2015

 • T. E-Kobon, W. Limprasert, N. Somsap, P. Chumnanpuen, The Modeling For Dynamic Algal Blooms Prediction Based on Decision Tree Algorithm, 6th International Conference on Computational Systems-Biology and Bioinformatics (CSBio2015), Bangkok, November 2015

ในรายงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่และมีกรรมการพิจารณาบทความ

 • วสิศ ลิ้มประเสริฐ, รายงานฉบับสมบูรณ์ระบบเฝ้าระวังและทำนายการเจริญเติบโตของสาหร่ายเพื่อการผลิตน้ำประปา, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2561

 • วสิศ ลิ้มประเสริฐ, รายงานฉบับสมบูรณ์อุปกรณ์เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2561

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์

 • สูตรกรรมวิธีการผลิตเซ็นเซอร์สำหรับตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเก๊าท์จากขั้วไฟฟ้าแบบพิมพ์สกรีน


ทุนวิจัยในปัจจุบัน

 • 2564 โครงการจ้างออกแบบและพัฒนาชุดโครงสร้างข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 • 2564 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย (Trade Analytics for SMEs), 4.3 ล้านบาท

 • 2563 โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะและศักยภาพกำลังคนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Cyber Security for Cloud and Network สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 1ล้านบาท

 • 2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาจัดเก็บประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 3.5ล้านบาท

 • 2563 โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังพลดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Depa Digital Manpower Network Development in Data Science), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 4.4ล้าน


ทุนวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว


Other Contents:

HomePage: https://www.wasitlimprasert.org/

Youtube: https://www.youtube.com/user/wasit7

Medium: https://medium.com/@wasit7

Github: https://github.com/wasit7

Google Scholar: https://scholar.google.co.th/citations?user=N5APA98AAAAJ