Projects

Object Recognition Platform

Data management system for machine learning

ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ของเครื่อง

Vehicle Recognition

Vehicle recognition; model, color and license plate

จำแนกรุ่น สี และ ป้ายทะเบียนรถ

Supply Chain Management

Suplly chain integration and inventory managemnt

ระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อจัดการห่วงโซ่อุปทานและคลังสินค้า

MediaSearch

Analytic engine for city economics and bussiness

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐศาสตร์และธุรกิจสำหรับเมือง

Mobility Analytics

Mobility analytic for city

การวิเคราะห์การจารจรของเมือง

FabLab

โรงประลองต้นแบบวิศวกรรม ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ fablab.sci.tu.ac.th/home/

Gennext

Gennext online course for Thammasart University

ระบบเรียนออนไลน์ธรรมศาสตร์ตลาดวิชา Gennext

ต้นแบบเครื่องจำแนกขยะ part1

ต้นแบบเครื่องจำแนกขยะ

โศธนะ วิชาเรือง, ศุภชัย สรวลสันต์, ศรัณย์ ชวศุภกุล, ผศ.ดร.วสิศ ลิ้มประเสริฐ (อาจารย์ที่ปรึกษา)

ต้นแบบเครื่องจำแนกขยะ part4

ต้นแบบเครื่องจำแนกขยะ

โศธนะ วิชาเรือง, ศุภชัย สรวลสันต์, ศรัณย์ ชวศุภกุล, ผศ.ดร.วสิศ ลิ้มประเสริฐ (อาจารย์ที่ปรึกษา)