Wasit Limprasert, PhD

Assistant Professor Wasit Limprasert, PhD, Thammasat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสิศ ลิ้มประเสริฐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: Big Data, Deep Learning, Businees Analytics, Cyber Security

 • ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล

 • ่หน่วยงาน: วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 12120

 • ประวัติการศึกษา

  • 2555 PhD in Computer Science, Heriot-Watt University, Edinburgh, UK (IPST Scholarship)

  • 2550 MSc in Microelectronics, Asian Institute of Technology, Thailand (IPST Scholarship)

  • 2547 BSc in Physics, Mahidol University, Thailand (IPST Scholarship)

ประวัติการทำงานที่สำคัญ และ Professional Activities

 • 2562-2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • DSI200 Python for Data Analytics

  • DSI202 Full Stack Software Development

  • DSI310 Data Preparation

  • DSI321 Big Data Infrastructure

 • 2563 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data Gove Tech กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • 2562 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • 2562-2563 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร มธ.

 • 2559-2564 ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี AI and Bigdata บริษัทเบย์คอมพิวติ้ง จำกัด

 • 2557-2564 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร Real Estate and Partnetshios Trade Association (REP)

 • 2559-2563 อนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการวมว.)

 • 2557-2563 อาจารย์ประจำค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิกคอมพิวเตอร์ สอวน. ค่าย2 ศูนย์สอบธรรมศาสตร์

 • 2557-2563 อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • CS409 Deep Learning ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • CS439 Python Programming and Data analytics ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • CS459 Django Web Framework ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • CDT254/265 Computer Organization and Architecture มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • DBT232 IT and Management คณะสถาปัตย์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • CDT264: Computer Organization and architecture ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • CS102: Fundamental computer programming ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • CS634: Computer vision ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • CS801: PhD seminar ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • 2556-2557 Researcher, NECTEC, Thailand

  • Developed a patent on Accelerated Storyline Visualization

  • Apparatus for Event Visualization was approved to send to Department of Intellectual Property

  • Storyline Visualization for Resource Allocation

 • 2553-2556 Lab Instructor, Computer Science, Heriot-Watt University, UK

  • June12-Mar12: Lab Instructor in F29VR2/F24VS2 Virtual Environments

  • 2010-2011: Lab Instructor in F29VR2/F24VS2 Virtual Environments

  • 2010-2011: Lab Instructor in F27IS Interactive Systems.

  • 2009-2010: Lab helper in B39SB Signals and Communications

  • 2009-2010: Lab helper in B39DC Computer Architecture and Embedded Systems.

 • 2550-2551 Lab supervisor, Microelectronics, Asian Institute of Technology, Thailand

  • Responsibilities: Giving guidance and demonstrating how to design electronics circuits.

  • Skills gained: FPGA Implementation, silicon layout design and electrical stimulation.

 • 2549-2552: Teaching in International Home School using Cambridge IGCSE and Cambridge International AS & A Level

  • Physics (IGCSE and A level)

  • Information & Communication Technology (IGCSE)

  • Computer Science (IGCSE and A level)


เกียรติประวัติและรางวัลที่เคยได้รับ

 • 2561 รางวัลเหรียญเงินจากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ, การพัฒนาขั้วไฟฟ้าแบบปริ๊นสกรีนจากมัลติวอลล์คาร์บอนนาโนทิวป์/ไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อนำมาเป็นผลิตเซนเซอร์ราคาถูก สำหรับคัดกรองผู้ป่วยโรคเก๊าท์, 46 th International Exhibition and Inventions of Geneva, 13 April 2018

 • 2560 รางวัลต่อกล้าให้เติบใหญ่ (ที่ปรึกษา) NECTEC SCB

 • 2559 รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยผู้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • 2559 รางวัลเหรียญทองแดงจากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ, ระบบเฝ้าระวังและพยากรณ์โรคข้าว, 44 th International Exhibition and Inventions of Geneva 2016


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ, วารสารวิชาการระดับชาติ, หนังสือ สิทธิบัตร (ในประเทศและต่างประเทศ)

 • Warin, Kritsasith, Wasit Limprasert, Siriwan Suebnukarn, Suthin Jinaporntham, Patcharapon Jantana, and Sothana Vicharueang. 2021. “AI-Based Analysis of Oral Lesions Using Novel Deep Convolutional Neural Networks for Early Detection of Oral Cancer.”

 • Warin, K., W. Limprasert, S. Suebnukarn, S. Jinaporntham, and P. Jantana. 2021. “Performance of Deep Convolutional Neural Network for Classification and Detection of Oral Potentially Malignant Disorders in Photographic Images.” International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, September. https://doi.org/10.1016/j.ijom.2021.09.001.

 • Warin, Kritsasith, Wasit Limprasert, Siriwan Suebnukarn, Suthin Jinaporntham, and Patcharapon Jantana. "Automatic classification and detection of oral cancer in photographic images using deep learning algorithms." Journal of Oral Pathology & Medicine (2021).

 • Jukkrapong Ponharn, Wasit Limprasert and Onjira Sitthisak, Anomaly Analysis of Weather Station by Dimension Reduction, May 2021, p486 The Seventeenth National Conference on Computing and Information Technology NCCIT2021

 • J Kaewchote, S Janyong, W LimprasertImage recognition method using Local Binary Pattern and the Random forest classifier to count post larvae shrimp Agriculture and Natural Resources 52 (4), 371-376, 2018

 • C. Wongwises, N. Kaothanthong and W. Limprasert, 3DDIR: The Distance Interior Ratio of Volumetric Models for Object Recognition, KST2017, February 2017

 • P. Thiparpakul, W. Limprasert, New Design System to Learning Martial Art Via Kinect 2.0, ICIET, 2017

 • S. Kosolsombat, W. Limprasert, Arrival Time Prediction and Train Tracking Analysis, PRICAI2016, August 2016

 • W. Limprasert, S. Kosolsombat, A Case Study of Data Analysis for Educational Management, Khon Kaen University, Thailand. JCSSE2016, July 2016

 • D. Athinuwat, W. Limprasert, Rice Plant Disease Forecaster, 44th International Exhibition and Invention of Geneva, April 2016

 • W. Limprasert, Parallel Random Forest with IPython Cluster, The 19th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC2015), Chiang Mai, November 2015

 • W. Limprasert, T. E-Kobon, N. Somsap, P. Chumnanpuen, Algae Image Classification using Parallel Random-forest, 6th International Conference on Computational Systems-Biology and Bioinformatics (CSBio2015), Bangkok, November 2015

 • T. E-Kobon, W. Limprasert, N. Somsap, P. Chumnanpuen, The Modeling For Dynamic Algal Blooms Prediction Based on Decision Tree Algorithm, 6th International Conference on Computational Systems-Biology and Bioinformatics (CSBio2015), Bangkok, November 2015

 • W. Limprasert, Patent Application: Storyline Visualization, patent number 1301005566, Filing Date 30 September 2013

 • W. Limprasert; A. Wallace & G. Michaelson, Real-Time People Tracking in a Camera Network, IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems, 2013, 3, 263-271

 • W. Limprasert, Thesis: Real-time people tracking in a camera network, Heriot-Watt University, School of Mathematical and Computer Sciences, 2012

 • W. Limprasert; A. Wallace & G. Michaelson, Accelerated People Tracking using Texture in a Camera Network, VISAPP proceeding, 2012

 • W. Limprasert, People detection and tracking with a static camera, Technical report, School of Mathematical and Computer Sciences, Heriot-Watt University, 2010

 • Wasit Limprasert, Multi-Target Tracking in Camera Network, Technical report, School of Mathematical and Computer Sciences, Heriot-Watt University, 2009

 • W. Limprasert; P. Israsena ; N. Afzulpurkar & L. Lekawat, On an approach in implementing DSP algorithms for digital hearing aids; a noise reduction core case study, Alternative & augmentative communications and hearing technology, 2007, ISBN:978-1-59593-852-7

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์


ทุนวิจัยในปัจจุบัน

 • 2565 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระยะที่ 4, กรมศิลปากร, 3.5ล้าน

 • 2565 โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลผู้ประกอบการเพื่อผลักดันการค้าระหว่างประเทศ (Data Warehouse), กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 4.8ล้าน

 • 2565 แนวทางการบ่มเพาะผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • 2565 แพลตฟอร์มออนไลน์บนมือถือและปัญญาประดิษฐ์แบบเรียนรู้เชิงลึกสําหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1.9ล้าน

 • 2565 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตรของสำนักงานเศณฐกิจการเกษตร

รายการทุนวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว

 • 2564 โครงการดิจิตอลแพลตฟอร์มให้เช่าสินค้าทั้งในรูปแบบ B2B และ B2C, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 • 2564 โครงการจ้างออกแบบและพัฒนาชุดโครงสร้างข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 1.9ล้านบาท

 • 2564 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย (Trade Analytics for SMEs), 4.3 ล้านบาท

 • 2563 โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะและศักยภาพกำลังคนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Cyber Security for Cloud and Network สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 1ล้านบาท

 • 2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาจัดเก็บประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 3.5ล้านบาท

 • 2563 โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังพลดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Depa Digital Manpower Network Development in Data Science), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 4.4ล้าน

 • 2564 โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระยะที่ 3 กรมศิลปากร 5 ล้านบาท

 • 2563 ระบบจัดการและตอบสนองด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, Bay Computing

 • 2563 โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระยะที่ 2 กรมศิลปากร, 6 ล้านบาท

 • 2563 ระบบแนะนำเส้นทางธุรกิจ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพานิชย์

 • 2563 โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะและศักยภาพกำลังคนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ depa, 1 ล้านบาท

 • 2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาจัดเก็บประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านเศรษฐกิจการเกษตร สศก., 3 ล้านบาท

 • 2563, โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังพลดิจิทัลด้านวิทยาการข้อมูล depa, 4.4 ล้านบาท

 • 2563ะบบบริหารงานงบประมาณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Digital Store Mesh

 • 2562 โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบวิเคราะห์ภาพจากกล้องวิดีโอ (Video Analytics) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ, 4 ล้านบาท

 • 2562 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กรมศิลปากร, 5 ล้านบาท

 • 2562-ปัจจุบัน ระบบลงทะเบียนโครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชา Thammasat GenNext Academy, (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

 • 2562 Supply Chain Integration Platform for Just-In-Time Logistics System, Research Gap Fund, 8แสนบาท

 • 2562 อบรมและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับองค์กร (Data Science) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน), 6แสนบาท

 • 2562 ระบบผู้ช่วยชาญฉลาดสำหรับประเมินการให้ทุนวิจัย (สกว.), 4.2ล้านบาท

 • 2561 โครงการโรงประลองวิศวกรรม Fabrication Lab (MoU สวทช.), 6ล้านบาท

 • 2562 ระบบข้อมูลการอบรมอาจารย์ (ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

 • 2562 โครงการบูรณาการข้อมูลสำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • 2561 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบค้นหาข้อมูลและระบบค้นหามัลติมีเดีย (โครงการบูรณาการ ปีงบประมาณ 2562), 3 ล้านบาท ปีที่1

 • 2561 โครงการถังขยะพูดได้ BinSpeak (ทุนวิจัยสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

 • 2561 โครงการพัฒนาระบบรวมข้อมูลและเว็บเอพีไอสำหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

 • 2561 วสิศ ลิ้มประเสริฐ, รายงานฉบับสมบูรณ์ระบบเฝ้าระวังและทำนายการเจริญเติบโตของสาหร่ายเพื่อการผลิตน้ำประปา, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • 2561 วสิศ ลิ้มประเสริฐ, รายงานฉบับสมบูรณ์อุปกรณ์เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • 2558 อุปกรณ์เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน (ทุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

 • 2557 ระบบเฝ้าระวังและทำนายการเจริญเติบโตของสาหร่ายเพื่อการผลิตน้ำประปา, ทุนวิจัยมุ่งเป้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


ผศ.ดร. วสิศ ลิ้มประเสริฐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data, Deep Learning, Businees Analytics, Cyber Security

email: wasit(at)tu.ac.th | HomePage | Youtube | Medium | Github | Google Scholar