Wasit Limprasert, PhD

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสิศ ลิ้มประเสริฐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. ชื่อ (ภาษาไทย) วสิศ ลิ้มประเสริฐ

2. ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Wasit Limprasert

3. เดือนปีเกิด พฤศจิกายน 2524

4. สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร

5. ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำ เริ่มงาน 1 เมษายน 2557

6. การติดต่อ wasit@staff.tu.ac.th

7. ที่อยู่หน่วยงาน คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 12120

8. ประวัติการศึกษา 2555 PhD in Computer Science, Heriot-Watt University, Edinburgh, UK (IPST Scholarship)

2550 MSc in Microelectronics, Asian Institute of Technology, Thailand (IPST Scholarship)

2547 BSc in Physics, Mahidol University, Thailand (IPST Scholarship)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสิศ ลิ้มประเสริฐ

Assistant Professor Wasit Limprasert

9. ประวัติการทำงานที่สำคัญ และ Professional Activities

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data Gove Tech กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้ช่วยฝ่ายสารสนเทศ หลักสูตร Data Science and Innovation มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร มธ.

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี AI and Bigdata บริษัทเบย์คอมพิวติ้ง จำกัด

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร Real Estate and Partnetshios Trade Association (REP)

อนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการวมว.)

อาจารย์ประจำค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิกคอมพิวเตอร์ สอวน. ค่าย2 ศูนย์สอบธรรมศาสตร์

อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

CS653 Data Storage and Big Data Analytics ป.เอก หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

CS652 Machine Learning and Applications ป.เอก หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

CS409 Deep Learning ป.ตรี หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

CS459 Django Web Framework ป.ตรี หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

DSI202 Full Stack Development ป.ตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

DBT232 IT and Management ปใตรี คณะสถาปัตย์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10. เกียรติประวัติ/รางวัลที่เคยได้รับ

2561 รางวัลเหรียญเงินจากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ, การพัฒนาขั้วไฟฟ้าแบบปริ๊นสกรีนจากมัลติวอลล์คาร์บอนนาโนทิวป์/ไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อนำมาเป็นผลิตเซนเซอร์ราคาถูก สำหรับคัดกรองผู้ป่วยโรคเก๊าท์, 46 th International Exhibition and Inventions of Geneva, 13 April 2018

2560 รางวัลต่อกล้าให้เติบใหญ่ (ที่ปรึกษา) NECTEC SCB

2559 รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยผู้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2559 รางวัลเหรียญทองแดงจากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ, ระบบเฝ้าระวังและพยากรณ์โรคข้าว, 44 th International Exhibition and Inventions of Geneva 2016

11. ผลงาน เช่น วารสารวิชาการระดับนานาชาติ, วารสารวิชาการระดับชาติ, หนังสือ สิทธิบัตร (ในประเทศและต่างประเทศ)

ในวารสารที่มีกรรมการพิจารณาบทความ

W. Limprasert; A. Wallace & G. Michaelson, Real-Time People Tracking in a Camera Network, IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems, 2013, 3, 263-271

ในเอกสารการที่ประชุมวิชาการที่มีกรรมการพิจารณาบทความ

J Kaewchote, S Janyong, W LimprasertImage recognition method using Local Binary Pattern and the Random forest classifier to count post larvae shrimp Agriculture and Natural Resources 52 (4), 371-376, 2018

C. Wongwises, N. Kaothanthong and W. Limprasert, 3DDIR: The Distance Interior Ratio of Volumetric Models for Object Recognition, KST2017, February 2017

P. Thiparpakul, W. Limprasert, New Design System to Learning Martial Art Via Kinect 2.0, ICIET, 2017

S. Kosolsombat, W. Limprasert, Arrival Time Prediction and Train Tracking Analysis, PRICAI2016, August 2016

W. Limprasert, S. Kosolsombat, A Case Study of Data Analysis for Educational Management, Khon Kaen University, Thailand. JCSSE2016, July 2016

D. Athinuwat, W. Limprasert, Rice Plant Disease Forecaster, 44th International Exhibition and Invention of Geneva, April 2016

W. Limprasert, Parallel Random Forest with IPython Cluster, The 19th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC2015), Chiang Mai, November 2015

W. Limprasert, T. E-Kobon, N. Somsap, P. Chumnanpuen, Algae Image Classification using Parallel Random-forest, 6th International Conference on Computational Systems-Biology and Bioinformatics (CSBio2015), Bangkok, November 2015

T. E-Kobon, W. Limprasert, N. Somsap, P. Chumnanpuen, The Modeling For Dynamic Algal Blooms Prediction Based on Decision Tree Algorithm, 6th International Conference on Computational Systems-Biology and Bioinformatics (CSBio2015), Bangkok, November 2015

ในรายงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่และมีกรรมการพิจารณาบทความ

วสิศ ลิ้มประเสริฐ, รายงานฉบับสมบูรณ์ระบบเฝ้าระวังและทำนายการเจริญเติบโตของสาหร่ายเพื่อการผลิตน้ำประปา, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2561

วสิศ ลิ้มประเสริฐ, รายงานฉบับสมบูรณ์อุปกรณ์เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2561

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์

สูตรกรรมวิธีการผลิตเซ็นเซอร์สำหรับตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเก๊าท์จากขั้วไฟฟ้าแบบพิมพ์สกรีน

12. ทุนวิจัยที่เคยได้รับ

2563 ระบบบริหารงานงบประมาณ, Digital Store Mesh

2562 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กรมศิลปากร, 5 ล้านบาท

2562-ปัจจุบัน ระบบลงทะเบียนโครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชา Thammasat GenNext Academy, (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

2562 Supply Chain Integration Platform for Just-In-Time Logistics System, Research Gap Fund, 8แสนบาท

2562 อบรมและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับองค์กร (Data Science) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน), 6แสนบาท

2562 ระบบผู้ช่วยชาญฉลาดสำหรับประเมินการให้ทุนวิจัย (สกว.), 4.2ล้านบาท

2561 โครงการโรงประลองวิศวกรรม Fabrication Lab (MoU สวทช.), 6ล้านบาท

2562 ระบบข้อมูลการอบรมอาจารย์ (ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

2562 โครงการบูรณาการข้อมูลสำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2561 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบค้นหาข้อมูลและระบบค้นหามัลติมีเดีย (โครงการบูรณาการ ปีงบประมาณ 2562), 3 ล้านบาท ปีที่1

2561 โครงการถังขยะพูดได้ BinSpeak (ทุนวิจัยสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 1แสนบาท

2561 โครงการพัฒนาระบบรวมข้อมูลและเว็บเอพีไอสำหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

2558 อุปกรณ์เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน (ทุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

2557 ระบบเฝ้าระวังและทำนายการเจริญเติบโตของสาหร่ายเพื่อการผลิตน้ำประปา, ทุนวิจัยมุ่งเป้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

13. ทุนวิจัยในปัจจุบัน

2563 โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะและศักยภาพกำลังคนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Cyber Security for Cloud and Network สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 1ล้านบาท

2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาจัดเก็บประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 3.5ล้านบาท

2563 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กรมศิลปากร ปีที่2, 6 ล้านบาท

2563 ระบบจัดการและตอบสนองด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, Bay Computing

2563 โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังพลดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Depa Digital Manpower Network Development in Data Science), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 4.4ล้าน

2562 โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบวิเคราะห์ภาพจากกล้องวิดีโอ (Video Analytics) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ, 4 ล้านบาทHomePage: https://sites.google.com/view/wasit-limprasert

Project: https://sites.google.com/view/wasit-limprasert/projects

Youtube: https://www.youtube.com/user/wasit7

Medium: https://medium.com/@wasit7

Facebook: https://www.facebook.com/wasitl

Github: https://github.com/wasit7

Google Scholar: https://scholar.google.co.th/citations?user=N5APA98AAAAJ&hl=en