ประกาศด่วน: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (DSI)

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคะแนนของผู้ผ่านการคัดเลือก ว่า คะแนนของบางคนที่สอบผ่านมีคะแนนต่ำกว่าผู้ที่สอบไม่ผ่าน จึงได้ดำเนินการตรวจสอบ พบว่า ผลการคัดเลือกที่ได้รับจากทาง ทปอ เป็นการพิจารณาแยกสายวิทย์-คณิต และ คณิต-อังกฤษ ทำให้เกิดข้อร้องเรียนกรณีดังกล่าว ทางหลักสูตรฯ จึงได้แจ้งไปยังคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อขอแก้ไข เนื่องจากผลที่ได้ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร ที่ต้องการพิจารณารวมสาย ผลจากการหารือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทยาลัยสหวิทยาการ เห็นตรงกันให้เยียวยาผู้สมัครที่ได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดครั้งนี้ โดยให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. ได้คะแนนสอบ (ตามฐาน 300 คะแนน) อยู่ระหว่าง 66-137.2 คะแนน

2. ถูกประกาศชื่ออยู่ในสาขาที่มีลำดับเลือกต่ำกว่า DSI หรือ ไม่มีชื่อติดในสาขาใด ๆ


สามารถยื่นสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาได้เพิ่ม โดยกรอกแบบฟอร์มนี้ ภายในเวลา 12.00 ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความห่วงใยในอนาคตทางการศึกษาของนักเรียนทุกท่าน และขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น


สอบถามและติดตามข่าวได้ที่ https://www.facebook.com/DSIatTU/photos/a.136822783842177/615217566002694/?type=3&theater